NADZORNI ODBOR
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. TOMISLAVGRAD
Broj:01-126-NO/21.
Tomislavgrad, 08.03.2021. godine

Na temelju odredbi 12. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i članka 28. Statuta Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad broj: 01-243/06 od 30.03.2006.g. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad, r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JAVNOG KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. TOMISLAVGRAD

I

Nadzorni odbor objavljuje natječaj za izbor i imenovanje
Uprave – direktora Javnog Komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad – 1
izvršitelj

Imenovanje se vrši na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.
Ista osoba može biti ponovno birana i imenovana u skladu sa zakonom.
Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor kojim će se urediti prava i obveze, plaća i ostale naknade u skladu s važećim propisima.
U upravu javnog poduzeća ne može biti imenovana osoba koja obnaša dužnost u političkoj stranci.

OPIS POSLOVA
Upravu JP čini direktor.
Direktor zastupa i predstavlja JP u pravnom prometu s trećim osobama bez ograničenja osim u poslovima raspolaganja imovinom JP za što je potrebna suglasnost Nadzornog odbora. Direktor vodi poslovanje JP, organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja, izvršava odluke Skupštine, stara se o vođenju poslovnih knjiga i financijskih izvješća, zasniva radni odnos s uposlenicima i odlučuje o pravima uposlenih i donosi odluke u vezi s time, provodi etički kodeks, izrađuje i realizira planove poslovanja, izrađuje provedbene propise za postupak javnih nabavki i provođenje važećih zakona i propisa u postupku nabavki, priprema prijedloge o raspodjeli profita, upošljava i otpušta uposlenike sukladno postupcima utvrđenim poslovnicima i važećim zakonima te obavlja i druge poslove sukladno Statutu i Zakonu.

II

Kandidati za izbor i imenovanje direktora JP moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

A. OPĆI
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da nisu osuđeni za kazneno djelo i za prekršaj nespojiv s dužnošću poslova direktora,
    pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
4. da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti direktora i
5. da ne obnaša dužnost u političkim strankama.

B. POSEBNI
1. najmanje završena visoka stručna sprema
2. 5 (pet) godina radnog iskustva u struci;
3. ponuditi plan i program rada poduzeća za mandatno razdoblje za koji se imenuje
4. posjedovati menadžerska znanja i iskustava za izvršenje operativnih i poslovnih
potreba JP

III

Prijava na natječaj treba sadržavati ime i prezime, adresu i kontakt telefon, te biti potpisana od strane podnositelja prijave, a uz istu su kandidati dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta (original ili ovjerene kopije):

  1. životopis;
  2. uvjerenje o državljanstvu;
  3. ovjerenu izjavu o ispunjavanju općih uvjeta iz točke II A alineja: 3., 4. i 5.
    (šalter sala općine Tomislavgrad);
  4. dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi – diplomu, a za diplome stečene izvan
    obrazovnog sustava BiH nakon 06.04.1992.g. dužni su dostaviti rješenje o nostrifikaciji
  5. potvrdu o ukupnom radnom iskustvu stečenom u struci i
  6. plan i program rada poduzeća za mandatno razdoblje za koji se imenuje.

Kandidat koji bude izabran, a prije imenovanja je dužan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

IV

Kandidati koji budu ispunjavali propisane uvjete iz natječaja biti će pozvani na razgovor koji će se održati najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zadnje prijave, nakon čega će Nadzorni odbor većinom glasova donijeti Odluku o izboru i imenovanju direktora.
O svojoj odluci Nadzorni odbor je dužan u roku od 8 dana od dana imenovanja direktora obavijestiti kandidate koji nisu izabrani, te istima vratiti dostavljenu dokumentaciju.

V

Prijave s traženim dokumentima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana zadnje objave i to osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Javno komunalno poduzeće d.o.o. Tomislavgrad
Kulina bana broj 6, 80240 Tomislavgrad

Na koverti naznačiti „Prijava na natječaj ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad „NE OTVARATI“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Predmetni javni natječaj će se objaviti u Večernjem listu, na oglasnoj ploči JP, web stranici JP i u programu JP Radio Tomislavgrad.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan ĆubelaPrivitak: Javni natječaj za izbor i imenovanje uprave Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad