Osnovni podaci

OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv poduzeća: Javno komunalno poduzeće d.o.o. Tomislavgrad
Skraćeno poslovno ime: JKP d.o.o. Tomislavgrad
ID BROJ: 4281011710003
PDV broj: 281011710003
Upis u registar: Općinski sud u Livnu broj: U/I-143/98 od 11.06.1998

Transakcijski računi:
3382302200277244 UniCredit Bank
1544602013799135 Intesa Sanpaolo Banka

Radno vrijeme: 07:00 do 15:00
Adresa: Kulina bana 6, 80240 Tomislavgrad

Brojevi telefona:
Tajnica: +387 34 206 260
Fax: +387 34 352 917
Referent za izdavanje faktura: +387 34 206 258
Blagajna: +387 34 206 253

Osoba za odnose s korisnicima usluga i javnošću:
Tel: +387 34 206 260

E mail za korisnike usluga JKP – a Tomislavgrad:
info.jkptg@tel.net.ba

Službeni E-mail: jkp.tomislavgrad@tel.net.ba

OSNOVNE DJELATNOSTI PODUZEĆA

Javno komunalno poduzeće d.o.o. Tomislavgrad obavlja javnu djelatnost vodoopskrbe koja predstavlja najosjetljiviju i najvažniju komunalnu djelatnost, kao i prikupljanje komunalnog otpada na području Tomislavgrada i pojedinih sela.

OSTALE I SPOREDNE DJELATNOSTI

Pored osnovnih djelatnosti, preduzeće se bavi i obavlja sljedeće:

 • Građevinarstvo
 • Pripremni radovi na gradilištu: usluge na cestama, mostovima,       tunelima, parkiralištima i javnim garažama. Izgradnja, održavanje i   popravak cesta i zimsko održavanje cesta
 • Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
 • Visokogradnja
 • Niskogradnja
 • Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih djelova
 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata
 • Održavanje hidrograđevinskih objekata
 • Postavljanje instalacije za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
 • Ostali završni radovi
 • Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
 • Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
 • Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
 • Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
 • Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim   građevinskim materijalom
 • Trgovina na malo cvijećem
 • Prijevoz robe tereta) u cestovnom prometu
 • Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
 • Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
 • Pogrebne i prateće djelatnosti
 • Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
 • Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
 • Trgovina na veliko ostacima i otpadcima
 • Održavanje i popravak motornih vozila