Ustroj

Sistematizacija je urađena prema potrebama J.K.P.d.o.o. Tomislavgrad, a ona izgleda ovako: